Skip to main content

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie Schron Kultury Europa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.skeuropa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Data sporządzenia deklaracji: 2023-05-01
Data ostatniego przeglądu deklaracji i aktualizacji: 2023-05-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

MECHANIZMY UŁATWIAJĄCE DOSTĘP

Serwis zawiera mechanizmy umożliwiające dostęp do zawartych w nim treści. W szczególności jest to wtyczka ułatwiająca korzystanie z serwisu.

Wtyczka pozwala na:
– zmianę wielkości tekstu,
– zmianę kontrastu strony,
– zmianę fontu na przyjazny dla osób z dysleksją,
– przeglądanie strony w skali szarości,
– podkreślenie linków oraz tytułów, podtytułów i innych elementów interaktywnych.

Na stronie internetowej można używać także standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Pomiędzy linkami w serwisie oraz aktywnymi elementami formularzy nawigujemy za pomocą klawisza TAB (nawigacja powrotna: SHIFT + TAB). Do wybranego linka przechodzimy za pomocą klawisza ENTER.
W przypadku występujących w serwisie galerii, po wyborze zdjęcia, jego powiększoną wersję aktywujemy za pomocą klawisza ENTER. Następnie nawigujemy pomiędzy zdjęciami za pomocą klawiszy strzałek PRAWO / LEWO.

Z każdego okna popup w serwisie wychodzimy za pomocą klawisza ESC.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok strony, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy w zależności od przeglądarki internetowej. Najczęściej jest to skrót klawiszowy CTRL oraz + lub –.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Staramy się pisać zrozumiałem teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, listy wypunktowane. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW TO PROCES

Staramy się zapewnić dostępność naszego serwisu na bieżąco, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc usprawnić serwis, prosimy o kontakt: ske@skeuropa.pl.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Szwałek, tomasz.szwalek@skeuropa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym wnoszącego żądanie i przekaże informację kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

Jeśli chociaż przez chwilę przeszła Tobie myśl, że warto z nami podziałać - to znak, że trzeba do nas się odezwać. Nie bój się. My nie gryziemy. Na dowód tego zobacz co robiliśmy z innymi i co możemy zaoferować Tobie. My jesteśmy gotowi do współpracy, a Ty?

Skip to content